menu

Over i-dp

Bij het overlijden van een geliefde, wanneer u als nabestaande nog volop afscheid neemt en een plaats tracht te geven aan uw verlies, komen er meteen ook heel wat praktische en administratieve beslommeringen op u af. Via i-dp help ik u bij het regelen van deze zaken: het voltooien van de overlijdensadministratie, het opmaken en indienen van de aangifte nalatenschap, en het afhandelen en verdelen van de nalatenschap.

Wat is i-dp?

Met i-dp sta ik voor een persoonlijke, maar professionele nazorg en nalatenschapsbegeleiding. Ik kom zelf bij u langs om naar uw noden en wensen te luisteren. Op basis daarvan werken we samen aan gepaste en correcte oplossingen op uw maat. Alle diensten worden professioneel uitgevoerd: tijdig, nauwkeurig, volledig en (juridisch) transparant. Ondertussen blijven ook de tarieven op mensenmaat.

Wie is id-p?

De naam "i-dp" is samengesteld uit de initialen van mijn eigen naam, Inge Depoorter. Na mijn master politieke wetenschappen werkte ik een aantal jaren als assistent aan de universiteit. Ik deed er wetenschappelijk onderzoek en begeleidde studenten.

Tijdens deze jaren behaalde ik als werkstudent de master Rechten en de master na master Notariaat. In die laatste sector deed ik vervolgens gedurende een vijftal jaren heel wat kennis en praktijkervaring op als notarieel jurist. Ik specialiseerde me in verkoopdossiers, nalatenschappen en vereffeningen-verdelingen.

In het notariaat werd ik vooral geraakt door het belang van persoonlijk contact met u, de cliënt, met name in nalatenschapsdossiers. Als mens staat u in dezen namelijk voor een grote wending in uw leven of u verwerkt een groot verlies; tegelijk wordt u echter ook -- haast onmiddellijk -- geconfronteeerd met ontzettend veel administratieve, praktische en juridische regelingen en vraagstukken. Naar uw noden luisteren, hulp bieden en taken overnemen was waarom deze sector mij boeide.

En dus besloot ik mij hierin nog verder te specialiseren. Ik verliet het notariaat en richtte i-dp op om mij volledig te kunnen concentreren op een betere dienstverlening voor zij die pas een dierbare hebben verloren. Door praktische, administratieve en juridische zaken over te nemen, geef ik u als nabestaande wat meer tijd en ruimte om uw verlies te verwerken.

Www.i-dp.be

Op deze site kunt u alles omtrent i-dp rustig nalezen. Zit u achteraf nog met vragen of wilt u graag nog meer informatie? Aarzel dan niet om mij vrijblijvend te contacteren.

1. Nazorg

  • Melden van het overlijden;
  • Afhandeling van rekeningen en banktegoeden;
  • Wijzigen of stopzetten van lopende abonnementen en contracten.

Terwijl uw rouwproces nog maar net begonnen is, komen er al heel wat praktische regelingen en administratieve beslommeringen op u af. Met i-dp neem ik deze praktische regelingen van u over. Ik zorg ervoor dat lopende abonnementen (zoals kranten en telefoon) en contracten (zoals gas, elektriciteit en verzekeringen) worden aangepast of stopgezet; ik meld het overlijden bij de diverse instanties (zoals de werkgever, mutualiteit, pensioenen en vakbond); en ik contacteer alle andere betrokken partijen, zoals het registratiekantoor voor erfrechtverklaring, notarissen en financiële instellingen (in verband met rekeningen en banktegoeden).

Hoe werkt het?

Bij ons eerste contact maken we een afspraak waarna ik bij u langskom voor een oriënterend gesprek. Hier nemen we de tijd om samen te bekijken welke zaken geregeld dienen te worden, welke documenten u dient te verzamelen, en welke taken ik van u kan overnemen. Wanneer die praktische en administratieve zaken geregeld zijn, breng ik u hiervan op de hoogte en is uw overlijdensadministratie geregeld. Uiteraard kan u mij tussentijds altijd contacteren met uw vragen of om een stand van zaken te bekomen.

2. Aangifte nalatenschap

  • Opzoekingen en opvragingen van informaties;
  • Informaties ingeven in de aangifte;
  • Deskundig advies en persoonlijke begeleiding.

Elke erfgenaam dient een aangifte nalatenschap in te dienen bij de Vlaamse belastingdienst, en dit binnen de 4 maanden na het overlijden van de erflater. Dit kan een individuele aangifte zijn, waarbij elke erfgenaam een aparte aangifte indient; maar het kan ook een gezamenlijke aangifte zijn, waarbij alle erfgenamen samen één aangifte indienen.

Opzoeken, opvragen en opmaken

Om de aangifte nalatenschap op te maken dient heel wat informatie opgezocht en opgevraagd te worden bij diverse instanties (zoals banken, notaris en verzekeringsinstellingen). Al deze informatie dient bovendien op de correcte manier in de aangifte nalatenschap te worden ingegeven. Het niet, fout of anderszins verkeerdelijk aangeven van bepaalde goederen zal door de Vlaamse belastingdienst (zwaar) worden beboet. Daarom kan het noodzakelijk zijn u te laten adviseren of begeleiden door iemand met de nodige expertise. Hiervoor kunt u terecht bij i-dp.

Hoe werkt het?

Eerst maken we een afspraak voor een huisbezoek, waarna ik bij u langskom om samen te bekijken welke stappen nodig zijn. Vervolgens zorg ik ervoor dat alle nodige informatie wordt opgevraagd. Indien nodig wordt hierbij ook een afspraak geregeld bij de notaris van uw keuze. Tevens bestaat de mogelijkheid om de waarde van de onroerende goederen te laten schatten door een erkend schatter.

De aangifte nalatenschap wordt voor u opgemaakt met de grootste nauwkeurigheid. Een gezamelijke bespreking gaat vooraf aan de uiteindelijke ondertekening. Hierbij wordt onder andere een simulatie van de te betalen erfbelasting (successierechten) behandeld.

Daarna zorg ik er nog voor dat de aangifte correct wordt ingediend bij de Vlaamse belastingdienst. Hiervan bezorg ik u het bewijs. Indien nodig, of op vraag van (een van) de erfgenamen, is na ontvangst van het aanslagbiljet ook nog een nagesprek mogelijk.

3. Roerende en onroerende goederen

  • Laten leegmaken van de woning;
  • Verkopen van meubels, kunstvoorwerpen of volledige inboedel;
  • Verkoopklaar maken van de woning.

De goederen van de erflater worden verdeeld onder de erfgenamen. Via i-dp kan ik u helpen bij het leegmaken van de woning, het verkopen van (waardevolle) meubelen en kunstvoorwerpen, of van de volledige inboedel. Ook voor het verkoopklaar maken van huis of appartement kunt u bij mij terecht.

Hoe werkt het?

We maken een afspraak in de woning of het appartement in kwestie en bespreken ter plaatse wat er met de inboedel en het onroerend goed dient te gebeuren. Vervolgens regel ik het leegmaken van de woning en de verkoop van waardevolle voorwerpen, desgevallend via veilinghuizen.

Het onroerend goed maak ik verkoopklaar. Hiervoor kan een waardeschatting worden gemaakt door een erkend schatter. Het verkoopklaar maken omhelst verder ook dat ik ervoor zorg dat alle nodige attesten en documenten (zoals EPC en keuring elektriciteit) aanwezig zijn voor de tekoopstelling. Indien u dat wenst, kan ik u tegelijk in contact brengen met een erkend makelaar, waarmee u kunt samenwerken voor de verkoop.

Het is tot slot nog belangrijk om op te merken dat ik de verkoop voor u opvolg tot aan de ondertekening van de verkoopakte. Zo kunt u tijdens de volledige duur van het verkoopproces steevast bij mij terecht met al uw (praktische en juridische) vragen dienaangaande.

1. Nazorg


tarief

€ 300

2. Aangifte nalatenschap

bruto actief van de nalatenschap tarief
< € 200.000 € 400
€ 200.000 → € 450.000 € 650
€ 450.000 → € 600.000 € 1.050
≥ € 600.000 € 1.250

3. Roerende en onroerende goederen

dienst tarief
Onroerend goed laten leegmaken € 40
Roerende goederen verkopen € 85
Onroerend goed verkoopklaar maken € 320

4. Kosten

Voor alle tarieven gelden de volgende bepalingen:

• Inclusief verplaatsingskosten tot 15 km;
• Exclusief verplaatsingskosten vanaf 15 km (0,35 €/km);
• Exclusief eventuele kosten aangerekend door en rechtstreeks te betalen aan derden;
• Exclusief extra's.

Volgens WBTW art. 56bis is i-dp vrijgesteld van BTW.

5. Korting

Wanneer u 2 of meer diensten aanwendt, ontvangt u een korting van 5% op alle vermelde tarieven.

Inge Depoorter

Hoegaardenstraat 84
3300 Tienen

00 32 474 43 80 87
inge(at)i-dp.be

BE 0700.875.379 (btw)
BE 55 1431 0486 1044 (iban)
GEBABEBB (bic)

Algemene voorwaarden

Lees ook het privacybeleid.

1. Bereik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.i-dp.be.

2. Eigendom en beheer

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door i-dp, Hoegaardenstraat 84, 3300 Tienen, België.

3. Algemeen

Door een bezoek aan onze website en/of het gebruik van onze diensten aanvaardt u integraal alle onderstaande voorwaarden en alle geldende (lokale) wetgeving. Wanneer u deze voorwaarden niet aanvaardt, is het u verboden deze website te bezoeken. U of uw ouders (in geval u minderjarig bent) is/zijn als enige(n) verantwoordelijk voor uw daden tijdens uw bezoek aan onze site.

De beheerder behoud het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie. Indien een of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

4. Intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten. Zij behoren toe aan i-dp of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van i-dp de informatie aangeboden op of via deze website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Hoe dan ook is elke handeling gelimiteerd tot het gebruik voor private doeleinden en verbindt de gebruiker zich verder ook tot het volgende:

A. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder goed functionerend wordt gemaakt.

B. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

C. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals ondermeer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

5. Disclaimer

De informatie op deze website wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Informatie die verspreid wordt door derde partijen valt niet onder onze verantwoordelijkheid. De beheerder onthoudt zich binnen de wetgeving ook van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie of beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

6. Beperkingen

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. De beheerder is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de site zouden voorkomen.

7. Wijzigingen en errata

De beheerder behoudt het recht om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Hij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook veroorzaakt door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers of via bedrieglijke vervalsing van gegevens na het onrechtmatig binnendringen in de website.

8. Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. De beheerder heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina's en zijn er in geen geval aansprakelijk voor. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van de gelinkte websites of pagina's.

U kunt op uw eigen website een hyperlink leggen naar de i-dp homepage. U kunt ook een deeplink leggen naar specifieke inhoud van deze website.

9. Toepasselijk recht en geschillen

De bovenstaande voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Lees ook de algemene voorwaarden.

1. Privacywet

Op deze privacyregeling is het Belgisch recht van toepassing. Als website beheerder verbindt i-dp zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) te respecteren. Deze privacywet behandelt de bescherming van het private leven en de behandeling en verwerking van persoonsgegevens ( http://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/).

2. Welke informatie wordt hoe verzameld?

U kunt deze site anoniem bezoeken. Uw gegevens worden enkel verzameld op de volgende manieren:

A. LOG FILES

Deze site wordt gehost door Versio. Deze servers (zoals alle servers) verzamelen zogenaamde log files van uw bezoek aan deze site. Op http://www.communicatie.net/logfiles.htm leest u welke informatie deze log files bevatten.

B. COOKIES

Deze site gebruikt alleen cookies om de zichtbaarheid van de (informatie op de) site te verzekeren. De site maakt geen gebruik van bijkomende cookies en persoonlijke gegevens worden niet bewaard in de gebruikte cookies.

3. Informatiebescherming

De beheerder verbindt zich ertoe om alle inspanningen te leveren die noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit gebeurt om te vermijden dat ze worden vervormd, aangetast of meegedeeld aan niet-toegelaten derden. Hiervoor wordt het gebruik van een veilige server met Transport Layer Security (TLS) gegarandeerd. Alle informatie wordt voorts op een vertrouwelijke manier behandeld. Na transactie worden uw persoonlijke gegevens niet bewaard op de server.

4. Overdracht aan derden

Deze site wisselt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier uit met derden. Uw informatie kan wel vrijgegeven worden wanneer i-dp dit noodzakelijk vindt om niet in strijd te zijn met de wet of ter bescherming van de rechten van i-dp of anderen.

5. Links naar derden

De site bevat een aantal links naar websites van derde partijen. Deze sites hebben elk een apart privacybeleid en i-dp is niet verantwoordelijk voor het beleid of de activiteiten van deze partijen.

6. Online only

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op informatie verzameld via https://www.i-dp.be.

7. Toestemming

Door het gebruik van deze site verklaart u zich expliciet akkoord met bovenstaand privacybeleid en met de overeenkomstige behandeling en verzameling van uw gegevens. Lees ook de sectie algemene voorwaarden voor verdere rechtsinformatie over het gebruik van de site.